Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมีผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2560
Notification date 31 October 2017
Enforcement date 31 October 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมีผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2560

สาระสำคัญ การขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยบริเวณรัฐชายฝั่งอื่นต้องมี ผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือตามหลักเกณฑ์ของรัฐชายฝั่ง ทั้งนี้การขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยในทะเลหลวงที่องค์การระหว่างประเทศดูแลอยู่ต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการมีผู้สังเกตการณ์ด้วย