Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560
Notification date 31 October 2017
Enforcement date 31 October 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 2 ฉบับ ได้แก่ แบบของตัวอักษรและตัวเลข ขนาดตัวอักษรและตัวเลข

สาระสำคัญ กรมประมงกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำเพื่อให้เจ้าของเรือนำเครื่องหมายไปจัดทำให้ปรากฏเห็นที่เรือ โดยแบ่งเป็นเครื่องหมายย่อยเพื่อใช้แทนความหมายต่าง ๆ ดังนี้

(1) อักษร R แทนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
(2) ตัวอักษรหรือชุดตัวอักษรใช้แทนพื้นที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ ดังนี้ T= ทะเลในน่านน้ำไทย, O = ทะเลนอกน่านน้ำไทย
(3) ตัวอักษรใช้แทนขนาดของเรือ ดังนี้ S = น้อยกว่า 20 ตันกรอส, M = ตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส, L = 60 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส, X = 150 ตันกรอสขึ้นไป
(4)ตัวเลขหรือชุดตัวเลขแสดงลำดับที่ของใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำตามขนาดของเรือแต่ละกลุ่ม

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำใช้เครื่องหมายประจำเรือที่ได้รับจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ไปเขียนหรือพ่นด้วยสีให้ปรากฏเครื่องหมายที่เรือ โดยให้เขียนที่หัวเรือภายนอกทั้งสองด้าน ต่อท้ายจากเลขทะเบียนเรือหรือชื่อเรือของกรมเจ้าท่า โดยให้ผู้ที่ได้รับใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำแล้วขณะที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับดำเนินการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ และมีผลใช้บังคับสำหรับผู้ที่ได้รับใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำภายหลังที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ