Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560
Notification date 31 October 2017
Enforcement date 31 October 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 1 ฉบับ ได้แก่ หนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ (Marine Catch Transshipping Document MCTD)

สาระสำคัญ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยหรือที่รัฐชายฝั่งอื่นต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของประเทศไทย และรัฐชายฝั่งนั้น รวมถึงกฎหรือระเบียบขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งการขนถ่ายผ่านระบบการรายงานก่อนดำเนินการขนถ่าย 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับภายใน 12 ชั่วโมง