Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด และเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด พ.ศ. 2560
Notification date 12 October 2017
Enforcement date 12 October 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด และเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 2 ฉบับ ได้แก่ แบบการแจงเข้าออกท่าเทียบเรือประมง(สำหรับเรือบรรทุกสินค้ำห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืดหรือเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด) และรายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก

สาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 กำหนดให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส ต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ณ ศูนย์ PIPO เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังมิให้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรมประมงจึงกำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งเรือเข้าออกของเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด ไว้ดังนี้

(1) เรือขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(2) เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส ที่ได้มีการแจ้ง การรายงาน ผ่านระบบ Single Window @ Marine Department (http://nsw.md.go.th) ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงตามประกาศนี้ และส่งสำเนาการอนุมัติต่อศูนย์ PIPO ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการอนุมัติ
(3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO รวบรวมสำเนาเอกสารหลักฐานตามและรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อกรมประมงทุก 30 วัน