Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560
Notification date 10 October 2017
Enforcement date 10 October 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 3 ฉบับ ได้แก่ แบบคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

สาระสำคัญ การขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ให้ยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
2) กรณีเป็นนิติบุคคล – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี
3) สำเนาใบทะเบียนเรือไทย และสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
4) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอหรือดำเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลให้แนบหนังสือมอบอำนาจมาพร้อมกับคำขอ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
5) แผนที่แสดงท่าขึ้นสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

โดยผู้ยื่นคำขอใบรับรองต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) ต้องเป็นเจ้าของเรือไทย หรือผู้รับมอบอำนาจ
2) ในกรณีผู้ยื่นคำขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง จะขอหนังสือรับรองได้อีกเมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

สถานที่ในการยื่นคำขอมีดังนี้

1) ในกรณีที่เรือมีท่าเทียบเรือประจำอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
2) ในกรณีที่เรือมีท่าเทียบเรือประจำอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี
3) ในกรณีที่เรือมีท่าเทียบเรือประจำอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา
4) ในกรณีที่เรือมีท่าเทียบเรือประจำอยู่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการดังนี้

1) หากไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนคำขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันรับคำขอ เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป
2) กรณีเอกสารถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกำหนดวันนัดตรวจเรือ ภายในใน 2 วันทำการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบประเมินเรือตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย ตามกำหนดวันและเวลาที่นัดหมาย และจัดทำรายงานเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจลงนามเพื่อพิจารณาภายใน 30 วันทำการ โดยกรมประมงอาจกำหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด เพื่อติดไว้ที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองนั้น ซึ่งให้ผู้ตรวจสอบประเมินเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ได้รับ

การรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

1) ดูแลรักษาเรือขนถ่ายสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
2) ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าไปทำการตรวจประเมินเรือ
3) อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ตรวจสอบประเมินในการติดตามตรวจสอบ
4) ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ได้รับหนังสือรับรองเมื่อผู้ตรวจสอบประเมินร้องขอ
5) ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบประเมิน กรณีตรวจพบว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองมิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้นให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้ตรวจสอบมีอำนาจสั่งพักใช้หนังสือรับรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน