Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์) พ.ศ. 2560
Notification date 10 October 2017
Enforcement date 10 October 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 1 ฉบับ ได้แก่ หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์)

สาระสำคัญ การขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำผ่านท่าเทียบเรือประมงโดยมิได้มีการชั่ง ณ ท่าเทียบเรือประมง เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำทุกครั้ง โดยกรอกรายการในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำให้กับผู้ซื้อสัตว์น้ำพร้อมกับสัตว์น้ำ เพื่อให้ผู้ซื้อสัตว์น้ำปลายทางทราบชนิดและจำนวนสัตว์น้ำที่ขนส่งมาพร้อมกับรถยนต์ กรณีมีการชั่งน้ำหนักของสัตว์น้ำ ณ ปลายทาง ให้ผู้ซื้อสัตว์น้ำบันทึกน้ำหนักสัตว์น้ำที่ชั่งจริงในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำพร้อมลงนาม โดยส่งต้นฉบับให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา และสำเนาเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี