Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2560
Notification date 11 September 2017
Enforcement date 12 September 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 12 กันยายน 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 3 ฉบับ ได้แก่ รายชื่อท่าเทียบเรือประมงท้ายประกำศกรมประมง แบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง (Landing Declaration) และแบบสรุปรายวัน บันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง

สาระสำคัญ เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมง ที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร และท่าเทียบเรือประมงที่มีการซื้อขายสัตว์น้ำส่งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงทุกลำที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ ผ่านระบบการรายงานของกรมประมง http://traceability.fisheries.go.th/tds/ ภายใน 15 วัน กรณีท่าเทียบเรือประมงอื่นๆให้บันทึกข้อมูลและรายงานผ่านระบบของกรมประมงภายใน 45 วัน ในระหว่างที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบ ให้บันทึกเป็นเอกสาร จนกว่าจะบันทึกผ่านระบบได้ และรายงานผ่านระบบของกรมประมง และ กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดให้ยื่นขอผ่อนผันระยะเวลาการปฏิบัติเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน 30 วัน