Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560
Notification date 5 April 2017
Enforcement date 5 July 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 2 ฉบับ ได้แก่ ใบคำขออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

สาระสำคัญ ผู้ประสงค์ขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ยื่นคำขออนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อไปนี้

1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
2) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
3) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน ให้แนบ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ 4) เอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่ามิใช่สัตว์น้ำที่ได้มาจากการทำการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
5) กรณียื่นผ่านระบบ Fisheries Single Window : FSW ผู้ยื่นต้องเป็นผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ โดยยื่นก่อนการนำเข้า 1 วันทำการ เว้นแต่การนำติดตัวเข้ามาให้ขออนุญาตในวันนำเข้าก็ได้

เมื่อสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมาถึงด่านตรวจสัตว์น้ำให้ผู้นำเข้าแสดงใบอนุญาตและเอกสารการนำเข้าดังต่อไปนี้

1) การนำเข้าโดยเรือประมง เรือขนถ่ายหรือเรือขนส่งสัตว์น้ำเป็นการเฉพาะต้องแสดงสำเนาแบบรายงานผลการตรวจเรือ (Port inspection Report) หรือใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) และใบกำกับการซื้อขาย (Invoice) หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of lading) (ถ้ามี)
2) การนำเข้าที่มิใช่การนำเข้าโดยเรือประมง เรือขนถ่ายหรือเรือขนส่งสัตว์น้ำต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) หรือสำเนาการแจ้งนำสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) หรือสำเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และใบกำกับการซื้อขาย (Invoice) และใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air waybill) หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of lading) (ถ้ามี)

ซึ่งใบอนุญาตตามประกาศนี้มีอายุ 60 วันนับแต่วันที่อนุญาต โดยให้ใช้กับเรือนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศเท่านั้น ไม่รวมกรณีนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่เรือประมงไทยจับได้จากการทำประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร