Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
Notification date 5 April 2017
Enforcement date 5 April 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 5 เมษายน 2560

สาระสำคัญ กรมประมงกำหนดให้การทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ต้องได้รับใบอนุญาตทำการประมง แต่รัฐต่างประเทศไม่มีการอนุญาตให้กองเรือประมงไทยเข้าไปทำการประมง ทั้งนี้กองเรือประมงไทยที่เข้าไปทำการประมงล้วนอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การระหว่างประเทศ ซึ่งกองเรือประมงไทยยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ระหว่างการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ดังนั้นจึงมีการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลของกองเรือประมงไทย มิให้เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยซึ่งเป็นการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นกรมประมงจึงออกประกาศ ห้ามมิให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงทำการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลนอกน่านน้ำไทย เว้นแต่การขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือบริเวณรัฐชายฝั่งอื่นซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐชายฝั่งนั้น