Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
Notification date 8 March 2017
Enforcement date 8 March 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 1 ฉบับ ได้แก่ ใบคำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ (VMS) ชั่วคราว (ศฝป.4)

สาระสำคัญ กรมประมงกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์หรือควบคุมเรือต้องดูแลระบบติดตามเรือประมงให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา ทั้งขณะที่ออกทำการประมงและขณะที่จอดเทียบท่า กรณีการแจ้งปิดระบบติดตามเรือประมงให้สามารถทำได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

(1) กรณีเรือประมงชำรุด และต้องซ่อมแซมโดยนำเรือประมงขึ้นคาน
(2) กรณีเรือประมงอับปาง
(3) แจ้งยกเลิกการทำการประมง โดยแจ้งคืนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์
(4) แจ้งขอหยุดทำการประมงชั่วคราว โดยแจ้งงดใช้เรือชั่วคราวและนำใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์มาฝากไว้ที่สำนักงานประมงจังหวัด
(5) อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชำรุด และอยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
(6) อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
(7) มีการแจ้งการงดใช้เรือชั่วคราวต่อกรมเจ้าท่า