Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทยนโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ.2558 – 2562
Notification date 29 December 2015
Enforcement date 29 December 2015

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทยนโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 – 2562 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ลงนามโดย นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 29 ธันวาคม 2558

สาระสำคัญ แผนปฏิรูปการประมงทะเลของไทยเป็นระบบการประมงแบบจำกัดสิทธิการเข้าถึง ทำให้ระดับการลงแรงประมงสอดคล้องกับผลการจับสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) , ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการประมง IUU, เพิ่มผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลดความขัดแย้ง, ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางทะเลและเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการประมงที่ยั่งยืน