Regulation Name คำสั่ง คสช.ที่ 49/2560 เรื่อง การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว
Notification date 2 November 2017
Enforcement date 2 November 2017

Summary by TTIA


คำสั่ง คสช.ที่ 49/2560 เรื่อง การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีผลบังคับใช้วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

สาระสำคัญ ตาม ข้อ 2 – ข้อ 3 ของกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว ซึ่งมาจาก ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการกงสุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมเจ้าท่า และอธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่พิจารณาแนวการดำเนินการเรื่องระบบการพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าวภาคประมงที่กรมเจ้าท่าและกรมการจัดหางานดำเนินการอยู่ กําหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลการระบุอัตลักษณ์บุคคล กําหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและรักษาข้อมูลตาม ให้มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือในการพิสูจน์ตัวตนของแรงงานต่างด้าว และมีระบบป้องกันมิให้มีการนําข้อมูล