Regulation Name พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
Notification date 17 January 2011
Enforcement date 16 July 2011

Summary by TTIA


พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ออกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

สาระสำคัญ พรบ.ฉบับนี้มีจำนวน 8 หมวด 74 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป (ม.6-7) , หมวด 2 การบริหาร การจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ม.8-23) , หมวด 3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ม.24-31) , หมวด 4 การควบคุม กำกับ ดูแล (ม.32-34) , หมวด 5 พนักงานความปลอดภัย (ม.35-43) หมวด 6 กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ม.44-51) , หมวด 7 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ม.52) , หมวด 8 บทกำหนดโทษ (ม.53-72) , บทเฉพาะกาล (ม.73-74)

กฎหมายฉบับนี้ออกเพื่อกำหนดมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้แก่ลูกจ้าง เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์สารเคมีและสารเคมีอันตราย มีบทบัญญัติ 8 หมวด 75 มาตรา ดังนั้นเพื่อความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย และเพื่อให้การตีความกฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและถือปฏิบัติได้จึงได้จัดทําคําชี้แจงพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554