Regulation Name พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉ.3)
Notification date 27 Febuary 2008
Enforcement date 28 Febuary 2008

Summary by TTIA


พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉ.3) ออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 รับสนองพระบรมราชโองการโดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี บังคับใช้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

สาระสำคัญ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีจำนวน 11 มาตรา โดยมีการแก้ไขยกเลิกมาตราใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่สำคัญ เช่น ยกเลิก ม.5 ให้ยกเลิกนิยามคำว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐาน

นิยามแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่คณะกรรมการค่าจ้าง ในการกำหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือและอำนาจการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้าง