Regulation Name ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ.ศ. 2561
Notification date 16 January 2018
Enforcement date 16 January 2018

Summary by TTIA


ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 ลงนามโดย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผลบังคับใช้วันที่ 16 มกราคม 2561

สาระสำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยให้มีคณะกรรมการคัดเลือกจํานวนไม่เกิน 11 คน เพื่อทําหน้าที่คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกิน 10 คน และให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ระยะเวลาการรับสมัครและแบบใบสมัครให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของคณะกรรมการคัดเลือก ทั้งนี้ให้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้สมัครเท่านั้น โดยผู้สมัครคนหนึ่งมีสิทธิสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เพียงหนึ่งด้าน

กรณีไม่มีผู้มาสมัครด้านใดด้านหนึ่งหรือจํานวนผู้สมัครไม่ครบที่จะทําการคัดเลือกให้ขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนกว่าจะมีผู้สมัครครบจํานวนทุกด้าน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
3) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งตามที่กำหนด
4) เป็นผู้แทนของสมาคมด้านใดด้านหนึ่งตามที่กําหนดโดยมีหนังสือรับรองจากสมาคม
5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
7) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ เพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมงในการสมัครผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมทั้งความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่ตนสมัคร

ทั้งนี้มอบหมายให้กรมประมงเป็นหน่วยงานธุรการในการดําเนินงานการรับสมัครการคัดเลือก และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การส่งใบสมัคร

1) ยื่นใบสมัครโดยตรงที่กรมประมง
2) ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกรมประมง โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสําคัญ

ทั้งนี้ให้กรมประมงตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครด้านละหนึ่งบัญชีเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่กรมประมงนําเสนอให้เหลือจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน