Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์สําหรับปีการประมง 2561 – 2562 พ.ศ. 2561
Notification date 4 January 2018
Enforcement date 4 January 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์สําหรับปีการประมง 2561 – 2562 พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 4 มกราคม 2561

สาระสำคัญ กรมประมงกําหนดให้ผู้ประสงค์ทําการประมงพาณิชย์ ในปีการประมง 2561-2562 ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กรมประมง หรือยื่น ณ ที่ว่าการอําเภอ/ สํานักงานประมงอําเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขต ติดทะเล ทั้งนี้สามารถยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือของกรมเจ้าท่าพร้อมกันได้ (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมเจ้าท่าประกาศกําหนด) โดยให้หน่วยงานของกรมประมง ที่รับคําขอดําเนินการส่งคําขอให้สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดดําเนินการต่อไป

คุณสมบัติผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์

1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกใบอนุญาตทําการประมงตามข้อ 3 และข้อ 5 แห่งคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
3) ต้องมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย
4) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะขอรับใบอนุญาต
5) กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นผู้เยาว์ การดําเนินการ ต้องกระทําโดยผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง

เรือประมงที่จะใช้ประกอบการขอรับอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ต้องเป็นเรือ ที่มีลักษณะ ดังนี้

1) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป หรือเรือที่มีขนาดตํ่ากว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องมือ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
2) กรณีเรือประมงไทย ต้องจดทะเบียนเป็นเรือไทย และใบอนุญาตใช้เรือสําหรับทําการประมง ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย และมีอายุใบอนุญาตใช้เรือเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่มิใช่เรือประมงไทย ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐเจ้าของธง ทั้งนี้ใน 2 กรณีต้องมีหมายเลข IMO

ทั้งนี้เรือประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบ VMS เรือประมงขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไปต้องผ่านการรับรองสุขอนามัยเรือประมง (สร.3) ยกเว้นเรือที่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ ณ วันที่ยื่นคําขอ หรือเรือที่ได้รับการยกเว้น รวมทั้งเรือประมงจะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องนําออกจากระบบ (ทําลาย เปลี่ยนประเภทการใช้เรือ มอบให้กรมประมง หรือขายไปต่างประเทศ) อันเนื่องมาจากการควบรวมใบอนุญาตทําการประมง หรือการแลกเปลี่ยนเรือประมง