Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดประเภทของเรือประมงพื้นที่และระยะเวลาที่ห้ามทําการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่7) พ.ศ. 2560
Notification date 26 December 2017
Enforcement date 26 December 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดประเภทของเรือประมงพื้นที่และระยะเวลาที่ห้ามทําการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่7) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 26 ธันวาคม 2560

สาระสำคัญ กรมประมงประกาศขยายระยะเวลาห้ามมิให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ทําการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลนอกน่านน้ำไทย จากประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทําการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 6) เดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561