Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560
Notification date 21 December 2017
Enforcement date 21 December 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 21 ธันวาคม 2560

สาระสำคัญ เนื่องจากการติดตั้งระบบ VMS ไม่ได้มีการติดตั้งพร้อมกันทั้งหมด ทำให้มีทั้งเรือที่เพิ่งมีการติดตั้ง เเละติดตั้งไปแล้วแต่ยังมีสภาพดีอยู่ กรมประมงจึงกำหนดให้สามารถใช้ระบบ VMS ต่อไปได้จนกว่าจะมีการขัดข้อง ชํารุดจนต้องมีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ที่ได้ติดตั้งระบบ VMS ต้องดูแลรักษาระบบ VMS ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง