Regulation Name ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
Notification date 14 February 2018
Enforcement date 15 February 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ออกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามโดย อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีผลบังคับใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

สาระสำคัญ ประกาศฉบับนี้ได้ปรับปรุงกําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทํางานเพื่อลดระดับเสียงและกำหนดค่าเสียงที่ปลอดภัย รวมถึงวิธีการคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์