Regulation Name กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานเครื่องมือหรืออุปกรณ์และมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ พ.ศ. 2561
Notification date 16 February 2018
Enforcement date 16 February 2018

Summary by TTIA


กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานเครื่องมือหรืออุปกรณ์และมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามโดย คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สาระสำคัญ ตามมาตรา 83 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่บัญญัติให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ และกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ เพื่อให้ความคุ้มครอง ดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานบนเรือแก่คนประจําเรือ จึงได้ออกกฎกระทรวงฉบับนี้มาเพื่อกำหนดมาตรฐานที่สำคัญ เช่น การกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของเรือ ในเรื่องการทำนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพอนามัยบนเรือ การประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม การสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ

และเจ้าของเรือต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการทํางานบนเรือโดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวต้องได้รับการรับรองมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภท ชนิด และลักษณะของการทํางานบนเรือที่คนประจําเรือได้ทําอยู่บนเรือ