Regulation Name กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือพ.ศ. 2561
Notification date 16 February 2018
Enforcement date 16 February 2018

Summary by TTIA


กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือ พ.ศ. 2561 ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามโดย คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สาระสำคัญ กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตาม มาตรา 82 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยช่วงท้ายของกฎกระทรวงได้มีข้อมูล แบบรายงานการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของคนประจำเรือ Report of crew injury or loss of life ออกตามความมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 Pursuant to article 82 of Maritime Labour Act B.E. 2558 (คร.02)