Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
Notification date 28 February 2018
Enforcement date 28 February 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สาระสำคัญ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87 วรรค 3 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมประมงกำหนดขยายระยะเวลาห้ามมิให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ทําการขนถ่ายสัตว์น้ำ ในทะเลนอกน่านน้ำไทย ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561