Regulation Name ข้อกำหนดกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เรื่อง สุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุภาชนะปิดสนิท และข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า พ.ศ. 2552
Notification date January 2009
Enforcement date January 2009

Summary by TTIA


ข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุภาชนะปิดสนิท และข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ เดือนมกราคม 2552 ลงนามโดย ดร.นันทิยา อุ่นประเสริฐ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง มีผลบังคับใช้ เดือนมกราคม 2552

สาระสำคัญ ข้อกำหนดฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย 1.ข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุภาชนะปิดสนิท และ 2.ข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้ง 2 ดังกล่าว สามารถใช้ขอการรับรองแล้วแต่ชนิดผลิตภัณฑ์ได้ เช่น ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ขวดแก้ว ถุงเพาวช์ และทูน่าลอยด์แช่เยือกแข็ง เป็นต้น

1. ข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุภาชนะปิดสนิทฉบับนี้ กรมประมงใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุภาชนะปิดสนิทประเภทกรดต่ำทุกชนิด ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดการปฏิบัติและการควบคุมที่จำเป็นในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุ การฆ่าเชื้อ และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังฆ่าเชื้อ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ มาตรฐานการปฏิบัติของโรงงานผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุกระป๋อง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสุขลักษณะการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง ของกรมประมงด้วย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุมสุขลักษณะพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทุกประเภท

2. ข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ขวดแก้ว ถุงเพาวช์ และทูน่าลอยด์แช่เยือกแข็ง โดยมีรายละเอียดครอบคลุมการปฏิบัติและการควบคุมที่จำเป็นในขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบปลา การดูแลและเก็บรักษาปลา การละลาย การผ่าท้อง/เรียงปลาและจัดเรียงตะแกรงการนึ่ง และการขูดสะอาดชิ้นปลา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของฮีสตามีนในระหว่างการผลิตในการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ของกรมประมง

ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ยังรวมถึงแนวทางการศึกษาสำหรับการตรวจยืนยันกระบวนการฆ่าเชื้ออีก 2 เรื่อง ได้แก่ 1. แนวทางการศึกษาการกระจายความร้อนสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบนิ่ง (Steam still retort) ไม่รวมการฆ่าเชื้อชนิด Crateless และ 2. แนวทางการทดสอบการแทรกผ่านความร้อน