Regulation Name ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : ปลาทูน่าและโบนิโตในภาชนะบรรจุปิดสนิท พ.ศ. 2549
Notification date 2 October 2006
Enforcement date 2 October 2006

Summary by TTIA


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : ปลาทูน่าและโบนิโต ในภาชนะบรรจุปิดสนิท พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ลงนามโดย นายบรรพต หงษ์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ วันที่ 2 ตุลาคม 2549

สาระสำคัญ ประกาศฉบับนี้เป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและโบนิโต ที่อยู่ในวงศ์ Thunnidae บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท ภาชนะดังกล่าวทำจากวัสดุที่เป็นโลหะหรือวัสดุอื่นๆที่คงรูปอยู่ได้ เท่านั้นหลังกระบวนการให้ความร้อนเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่เพียงพอในระดับอุตสาหกรรม (commercial sterilization) ซึ่งไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเนื้อปลาน้อยกว่า 50% ของส่วนประกอบทั้งหมด
รายละเอียดประกอบด้วย 12 หัวข้อ ได้แก่ 1.ขอบข่าย 2.นิยาม 3.คุณลักษณะ 4.ส่วนประกอบ 5.ปัจจัยคุณภาพ 6.วัตถุเจือปนอาหาร 7.สารปนเปื้อน 8.สุขลักษณะ 9.เครื่องมือและฉลาก 10.วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 11.ข้อบกพร่อง และ 12.การยอมรับรุ่นสินค้า

มาตรฐานนี้นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาตามชนิดที่ระบุต่อไปนี้

 • Thunnus alalunga
 • Thunnus albacares
 • Thunnus atlanticus
 • Thunnus obesus
 • Thunnus maccoyii
 • Thunnus thynnus
 • Thunnus tonggol
 • Euthynnus affinis
 • Euthynnus alleteratus
 • Euthynnus lineatus
 • Katsuwonus pelamis (syn. Euthynnus pelamis)
 • Sarda chilensis
 • Sarda orientalis
 • Sarda sarda
 • Sarda velox
 • Auxis thazard
 • Auxis rochei
 • Gymnosarda unicolor