Regulation Name ข้อกำหนดกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เรื่อง สุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (GMP : Good Manufacturing Practices) พ.ศ. 2547
Notification date April 2004
Enforcement date April 2004

Summary by TTIA


ข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (GMP : Good Manufacturing Practices) พ.ศ. 2547 โดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง ประกาศ ณ เดือนเมษายน 2547 มีผลบังคับใช้ เดือนเมษายน 2547

สรุปสาระสำคัญ ข้อกำหนดดังกล่าวครอบคลุมรายละเอียดการปฏิบัติและการควบคุมพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ ป้องกันการปนเปื้อนไปยังผลิตภัณฑ์ และเป็นหลักเกณฑ์ที่กรมประมงใช้ในการตรวจรับรองสุขลักษณะโรงงานแปรรูปทั้งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 7 หมวด ดังนี้ หมวด 1 โครงสร้างและการออกแบบ หมวด 2 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ หมวด 3 สารเคมีและวัสดุบรรจุภัณฑ์ หมวด 4 การรักษาความสะอาดและสุขลักษณะ หมวด 5 สิ่งจำเป็นสำหรับสุขลักษณะ หมวด 6 บุคลากร และหมวด 7 การควบคุมการผลิต