Regulation Name ข้อกำหนดกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เรื่อง การจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (Hazard Analysis Critical Control Point) พ.ศ. 2547
Notification date April 2004
Enforcement date April 2004

Summary by TTIA


ข้อกำหนดการจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (Hazard Analysis Critical Control Point) พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ เดือนเมษายน 2547 โดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง มีผลบังคับใช้ เดือนเมษายน 2547

สาระสำคัญ ข้อกำหนดดังกล่าว ครอบคลุมถึงสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการสุขลักษณะการผลิตทั่วไป การวิเคราะห์อันตรายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต และการจัดทำมาตรการป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประมงทุกประเภทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 4 หมวด ดังนี้ หมวด 1 การควบคุมสุขลักษณะ การผลิตทั่วไปและแผนงาน หมวด 2 แผนงาน HACCP (HACCP Plan) หมวด 3 การฝึกอบรม และหมวด 4 เอกสารคู่มือคุณภาพ