Regulation Name ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ พ.ศ.2561
Notification date 20 Apr 2018
Enforcement date 21 Apr 2018

Summary by TTIA


ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 20เมษายน 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพอธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 21เมษายน 2561โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 5 ฉบับ ได้แก่คำร้องขอให้ดำเนินการขายทอดตลาด ขส.1, ขส.2, ขส.3, ขส.4, ขส.5

สาระสำคัญ กรมประมงได้วางแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีการขายทอดตลาดสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอันเนื่องมาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทําความผิดในทะเลตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือหรือในที่อื่นใดเพื่อรักษาสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้อยู่ในสภาพเดิมและให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กรณีมีประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำดังกล่าวออกขายทอดตลาด ให้ยื่นคําร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (แบบ ขส.1)

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําร้องขอตามแบบ ขส.1 แล้ว ให้รายงานไปยังสํานักงานประมงจังหวัดท้องที่เกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

บุคคลที่มีอํานาจสั่งขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้ออกขายทอดตลาด คือ ประมงจังหวัด และผู้อํานวยการกองกฎหมาย กรมประมง

ประกาศขายทอดตลาดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันและดําเนินการขายให้เสร็จสิ้น ภายใน 10 วันทําการ (แบบ ขส.3)

คณะกรรมการกําหนดราคาเริ่มต้นของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่จะขายทอดตลาด โดยคํานึงถึงสภาพและราคาในขณะที่จะดําเนินการขายทอดตลาด

การเสนอสู้ราคาในการขายทอดตลาดให้เป็นไปตามอัตราเพิ่มราคาตามที่คณะกรรมการกําหนดและให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้สู้ราคาทราบก่อนขายทอดตลาด

การขายทอดตลาด (แบบ ขส.4) ย่อมบริบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการแสดงความตกลงด้วยวิธีเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด แล้วให้ทําสัญญาขายทอดตลาดถ้าผู้ซื้อไม่จ่ายเงินหรือไม่วางมัดจํา หรือวางเงินมัดจําไว้แล้วแต่ไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนดเวลาให้คณะกรรมการริบเงินมัดจํา (ถ้ามี) แล้วนําสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นออกขายทอดตลาดใหม่

การชําระเงินเมื่อตกลงขายผู้ซื้อจะต้องชําระเงินทันที หรือวางเงินมัดจําไม่น้อยกว่าร้อยละ 25ของราคาสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ต้องซื้อ และชําระเงินส่วนที่เหลือภายใน 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน

กรณีผู้ซื้อวางเงินมัดจําไว้แล้วไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนดตามสัญญา ให้ริบเงินมัดจําและให้ถือว่าเงินมัดจํานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการขายทอดตลาด

การชําระราคาสิ่งของที่ขายทอดตลาดต้องชําระเป็นเงินสด หรือชําระด้วยเช็คธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเช็คที่มีธนาคารค้ําประกันหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย

การรับเงินจากการขายทอดตลาด ให้ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของทางราชการและเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมบัญชีรายละเอียดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้น

การโอนและการส่งมอบสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้คณะกรรมการส่งมอบเมื่อผู้ซื้อชําระเงินครบถ้วน

คณะกรรมการบันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาด และรายงานผลการขายทอดตลาดต่อผู้สั่งให้ขายทอดตลาดให้รับทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันขายทอดตลาดแล้วเสร็จ (แบบ ขส.5)

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด และเก็บรักษาเงินนั้นไว้ตามระเบียบของทางราชการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจคัดค้านการขายทอดตลาด โดยยื่นคําร้องต่อผู้สั่งให้ขายทอดตลาดภายในเวลา 15 วัน นับแต่การขายทอดตลาดเสร็จสิ้น เมื่อได้รับคําร้องแล้วให้ผู้สั่งให้ขายทอดตลาดพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําร้องทราบต่อไป