Regulation Name ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 51/2561 เรื่อง กําหนดประเภทเรือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เรือต้องปฏิบัติเมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทย
Notification date 20 Apr 2018
Enforcement date 21 Apr 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 51/2561 เรื่อง กําหนดประเภทเรือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เรือต้องปฏิบัติเมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทยประกาศ ณ วันที่ 20เมษายน 2561 ลงนามโดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตรอธิบดีกรมเจ้าท่า มีผลบังคับใช้วันที่ 21เมษายน 2561

สาระสำคัญ กรมเจ้าท่าออกประกาศ ดังนี้

1. ยกเลิก ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 198/2547 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2547เรื่อง กําหนดประเภทเรือที่ต้องแจ้งต่อเจ้าท่า
2. ยกเลิก ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 95/2560 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง การเปิดระบบสําแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ (Automatic Identification System: AIS) เมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทยหรือเดินเรืออยู่ภายในน่านน้ำไทย
3. เรือต่างประเทศเรือไทยที่มีประเภทเรือเป็นเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง และเรือกลเดินทะเลชายแดน ต้องแจ้งการเข้ามาในน่านน้ำไทย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า (Single Window @ Marine Department) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเรือถึงเมืองท่าหรือเขตท่าเรือปลายทาง

กรณีมีการปฏิเสธมิให้เรือนั้นเข้ามาในน่านน้ำไทย หรือมีคําสั่งให้เรือนั้นออกไปจากน่านน้ำไทย แต่เรือนั้นไม่ปฏิบัติตามและยังเดินเรือเข้ามาในน่านน้ำไทย ให้เจ้าท่าดําเนินการดังนี้

  1. แจ้งไปยังรัฐเจ้าของธงของเรือลําดังกล่าว
  2. สั่งให้เรือลําดังกล่าวไปจอด ณ ตำบลที่ที่เจ้าท่ากําหนด
  3. ประสานกรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป