Regulation Name ประกาศกรมประมงเรื่องรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
Notification date 11 Apr 2018
Enforcement date 12 Apr 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมงเรื่องรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 12เมษายน 2561โดยช่วงท้ายประกาศมีบัญชีแนบท้าย 1 ฉบับ คือ บัญชีรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สาระสำคัญ กรมประมงออกประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน โดยมีรายชื่อเรือทั้งสิ้น 161 ลำ