Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
Notification date 30 March 2018
Enforcement date 1 Apr 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 30มีนาคม 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2561โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 1 ฉบับ คือ แบบฟอร์มการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง (สําหรับเรือประมงในน่านน้ำไทย)

สาระสำคัญ กรมประมงออกประกาศ ดังนี้

1.แจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงณ ศูนย์ PIPO หรือผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet(http://fpipo.md.go.th)
2.กรณีแจ้งออกท่าเทียบเรือประมงเพื่อไปทําประมงพาณิชย์ เมื่อเรือกลับเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนําสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง ให้เจ้าของเรือส่งมอบเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์PIPO ดังนี้

  • สําเนาสมุดบันทึกการทําการประมง
  • สําเนาเอกสารการจัดเวลาพักของคนประจําเรือ