Regulation Name พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตนพ.ศ. 2561
Notification date 19 April 2018
Enforcement date 20 April 2018

Summary by TTIA


พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สาระสำคัญ กำหนดให้ผู้ประกันตนที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง เนื่องจากมีการขาดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน หรือส่งเงินไม่ครบจำนวนเป็นเวลา 9 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือน ทำให้ขาดจากการเป็นผู้ประกันตน และไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้นั้น หากมีความประสงค์ที่จะกลับมาเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ผู้ที่ประสงค์จะกลับเป็นผู้ประกันตนจะต้องยื่นคำขอผ่านสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้