รายงานการดำเนินการของอุตสาหกรรมทูน่าไทย ในปี 2562 เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์


           ในปี 2562 ประเทศไทยได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานทาสในสินค้าประมง โดยการออกกฎหมายใหม่ที่รัดกุมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉ.7 พ.ศ.2562 พรก.พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 และได้มีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ ซึ่งการดำเนินการนั้นส่งผลให้ในปี 2562 สหภาพยุโรป ได้ปลดใบเหลืองให้กับภาคประมงไทย ทำให้ไทยหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาสถานการณ์การทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งสหภาพยุโรปได้เห็นถึงความพยายามในการดำเนินการของประเทศไทย ทั้งเรื่องการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ไทยยังได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง และปัจจุบันได้มีการออก พรบ.คุ้มครองแรงงานในภาคประมง พ.ศ.2562 อีกด้วยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศไทยอย่างจริงจัง

        ในส่วนของอุตสาหกรรมทูน่านั้น ไม่มีการใช้แรงงานบังคับและแรงงานทาสในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังมุ่งมั่นส่งเสริมให้ห่วงโซ่การผลิตดำเนินการด้านแรงงานในทิศทางที่สอดคล้องกับหลักการของสมาคมด้วย

ข้อมูลการดำเนินการต่อปัญหาการค้ามนุษย์ของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยนำเสนอ 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมมาจากการนำเข้า

ส่วนที่ 2 การควบคุมห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลิต

ส่วนที่ 3 การนำแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (ILO-GLP) ไปใช้ในอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ส่วนที่ 4 การส่งเสริมหลักการ UN Human Rights ตามหลักการวาระแห่งชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วนที่ 5 ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และ NGOs ด้านแรงงาน

 


ส่วนที่ 1 วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมมาจากการนำเข้า อัพเดทข้อมูลตาราง

         วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทย ส่วนใหญ่มาจากการนำเข้าปีละประมาณ 7 แสนตัน  โดยพบว่าในปี 2019 มีการนำเข้าสูงสุด 3 ลำดับแรก จากไต้หวัน เกาหลีใต้ และ ไมโครนีเซีย ดังตาราง

Table : Thai Imports of Frozen Whole Round Tuna from the World in 2017-2019

Source: www.moc.go.th, December 2019,  Prepared by Thai Tuna Industry Association


ส่วนที่ 2 การควบคุมห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลิต

          สมาคมฯ มีนโยบายและมาตรการในการควบคุมห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการสมาชิก เพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับ แรงงานทาสในโรงงานทูน่าของสมาชิก ดังนี้

2.1 นโยบายสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยด้านจริยธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงาน

การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยกำหนดให้บริษัทต้องยื่นหนังสือยืนยันการประกาศเจตนารมณ์ว่า บริษัทฯ ยินดีปฏิบัติตามนโยบายด้านจริยธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงาน (Ethical Code of Conduct) 8 ข้อ ซึ่งอ้างอิงตามกฎหมายแรงงานไทย ดังนี้

 1. ไม่ใช้แรงงานเด็ก (No Child Labour) ไม่มีคนงานอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามามีส่วนร่วม หรือได้รับการการจ้างงานในโรงงานแปรรูป ในการสรรหาผู้สมัคร คนงานทุกคนจะต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล บัตรประจำตัวและ/หรือใบอนุญาตทำงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบอายุและความถูกต้องในการทำงานตามลำดับ
 2. ไม่ใช้แรงงานบังคับ (No Forced and Compulsory Labour) ไม่เรียกร้องให้แรงงานจ่ายเงินมัดจำ หรือค่าธรรมเนียมการสมัครแก่บริษัท บริษัทจะต้องไม่ยึด เก็บหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวและ/ หรือใบอนุญาตทำงานของคนงาน บริษัทจะต้องไม่ถือครอบครองเงินเดือนและไม่ขัดขวางสิทธิประโยชน์อื่นใดของคนงาน
 3. 3. ไม่เลือกปฏิบัติ (No Discrimination) บริษัทจะไม่อนุญาตให้แสดงพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงการคุกคาม การเลือกปฏิบัติ หรือการข่มขู่ใด ๆ บริษัทจะต้องมีการดำเนินงานให้การศึกษาและการฝึกอบรมในเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นพื้นฐานแก่บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลคนงานและการฝึกซ้อมความปลอดภัย บริษัทจะต้องมีพื้นที่กลไกในการจัดการการร้องทุกข์เพื่อให้คนงานมั่นใจว่าได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
 4. เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง (Freedom of Association and Right to Collective Bargaining) ในฐานะที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไทย บริษัทควรจะเคารพสิทธิเสรีภาพของคนงานในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
 5. 5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety) บริษัทจะต้องให้ความกังวลและความสำคัญขั้นสูงสุดในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทางด้านวิชาชีพของคนงาน อย่างน้อยที่สุดจะต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกข้อ ซึ่งรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตัวที่จำเป็น โดยจัดเป็นค่าใช้จ่ายของนายจ้าง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนติดตามการรักษาพยาบาล
 6. การปฏิบัติตามวินัย (Disciplinary Practices) บริษัทจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือยอมให้มีการลงโทษโดยทำร้ายร่างกาย จิตใจ หรือใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามคนงาน และจะต้องไม่มีการหักเงินค่าจ้างจากคนงานเมื่อทำผิดระเบียบวินัย
 7. ค่าตอบแทน (Remuneration) จะต้องมีการจ่ายค่าจ้างรายวันขั้นต่ำเต็มจำนวนแก่คนงานทุกคนตามกฎหมายไทย ในส่วนของค่าจ้างการทำงานนอกเวลาจะต้องจ่ายในอัตราพิเศษเป็นที่ยอมรับตามที่กฎหมายไทยระบุ
 8. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Welfare and Benefit) คนงานและทางบริษัทจะต้องร่วมกันจ่ายประกันสังคมตามที่กฎหมายแรงงานไทยกำหนด เพื่อมั่นใจได้ว่าคนงานทุกคนมีสิทธิ์ได้รับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริษัทจะต้องจดทะเบียนโครงการคนงานทุกคนตั้งแต่วันแรกของการจ้างงาน สำหรับช่วงที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังไม่มีผลบังคับใช้ บริษัทต้องจัดให้มีการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายที่เพียงพอเพื่อช่วยเหลือการได้รับบาดเจ็บจากการทำงานหรือการเจ็บป่วยต่างๆ

2.2 มาตรการด้านจริยธรรมต่อ Supply Chain  

สมาคมฯ มีนโยบายให้สมาชิกดูแลอุตสาหกรรมต่อเนื่องดั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้มีการปฏิบัติด้านจริยธรรมแรงงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Chart: Supply Chain of Thai Tuna Industry Towards Ethical Standard

2.3 การกำหนดระเบียบเพิ่มเติมกับสมาชิก TTIA

ในปี 2559 สมาคมฯ ได้กำหนดระเบียบให้สมาชิก ต้องได้รับการตรวจรับรอง Dolphin Safe Program จาก Earth Island Institute (EII) และกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับสมัคร โดยสมาชิกต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี Good Labour Practice (GLP) เพื่อเป็นการควบคุมให้สมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานสากลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

 1.  บริษัทฯต้องมีหนังสือยืนยันการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association) ว่าบริษัทฯ ยินดีสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมฯ ดังนี้

       1.1 นโยบายด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)

       1.2 นโยบายด้านการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และนโยบายการทำประมงอย่างยั่งยืน (IUU Fishing Policy and Sustainability Policy)

       1.3 นโยบายด้านจริยธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงาน (Ethical Code of Conduct)

 1.  สมาชิกสามัญและวิสามัญประเภทที่มีการค้าสินค้าทูน่า จะต้องผ่านการตรวจรับรอง Dolphin Safe Program จาก EII
 1. สมาชิกสามัญต้องผ่านการตรวจ Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis and Critical Control Point Critical (HACCP) จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรอง
 2. สมาชิกสามัญและวิสามัญประเภทโรงงานจะต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี Good Labour Practice (GLP) โดยสมาคมฯ จะมีเจ้าหน้าที่ไป GLP Visit อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 1. สมาชิกวิสามัญ ประเภทที่มีการค้าสินค้าทูน่า ต้องให้คำมั่นว่าจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ทูน่าจากสมาชิกสามัญของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเท่านั้น และจะต้องแสดงเอกสารอื่นใด ที่สามารถยืนยันได้ว่าการสั่งซื้อดังกล่าว ได้จัดซื้อจากสมาชิกสามัญของสมาคมฯ จริง มอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพื่อการตรวจสอบดูแล เมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ โดยไม่ชักช้า
 2. สมาชิกสามัญและวิสามัญจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย และมติอื่นใด ทั้งที่ได้มีอยู่และจะออกมาในภายหลัง เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมทูน่าไทย อย่างเคร่งครัด

2.4 การดำเนินการของสมาคมฯ ต่อสมาชิกเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

        2.4.1 สมาคมฯ จัดประชุมสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน

       สมาคมฯ มีการจัดประชุมกับสมาชิกทุก 2 เดือน เพื่อหารือและรายงานประเด็นปัญหาด้านแรงงาน ข้อมูลการติดตามกฎหมาย ระเบียบ ความเคลื่อนไหวด้านการประชุมแรงงานที่สำคัญจากภาครัฐ NGOs และภาคประชาสังคม การแก้ไขสถานการณ์แรงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิก  ตลอดจนการรณรงค์ เชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน

        2.4.2 การดำเนินกิจกรรม TTIA GLP Visit

         สมาคมฯ ได้ดำเนินการติดตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มขึ้นเมื่อปี 2556 ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ภายหลังโครงการสิ้นสุดลงเมื่อปี 2558 ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม TTIA GLP Visit ให้กับสมาชิก ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกดำเนินการปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีตามหลักการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และเป็นการติดตามผลการนำ GLP ไปใช้ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง GLP ให้กับสมาชิกใหม่ด้วย     

การจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit

 1. คู่มือการติดตาม GLP สมาคมฯ ได้ปรับคู่มือการติดตามผลดำเนินการ GLP กับสมาชิกโดยใช้คู่มือ Ship to Shore Rights Good Labour Practices Manual in Thailand’s Seafood Industry” ซึ่งเป็นคู่มือฉบับใหม่ที่ได้มีการปรับแก้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights โดยทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีขั้นตอนดำเนินการ GLP Visit มีดังนี้

– สมาคมฯ จัดกิจกรรม GLP Visit กับสมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

– สมาคมฯ ใช้คู่มือ GLP Visit และใช้ผล TTIA GLP Visit จากครั้งก่อน ในการติดตามผลการปรับปรุง  

– เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และไลน์การผลิตของสมาชิก

– สัมภาษณ์ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง และสุ่มตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อเก็บข้อมูล การบริหารจัดการและวงจรชีวิตของลูกจ้าง เก็บข้อมูลตามหลัก GLP กฎหมายแรงงาน และการทำงานของคณะกรรมการสวัสดิการฯ

– ขอเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา

– จัดทำรายงานสรุปส่งถึงสมาชิกเป็นรายบริษัท และจัดทำรายงานประจำปีในภาพรวมอุตสาหกรรม

             สรุป การดำเนินกิจกรรม GLP นั้นจะทำให้สมาชิกตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ได้รับทราบสถานการณ์และกฎระเบียบด้านแรงงานที่ต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและการพัฒนาด้านสวัสดิการให้ดีขึ้น

             มีการจัดทำนโยบายและเพิ่มการสื่อสาร อบรม ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานข้ามชาติได้รับทราบข้อมูล สิทธิ หน้าที่ของตน อีกทั้งทำให้สมาชิกมีการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยแรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วม

           2.4.3 การจัดอบรมกฎหมายให้กับสมาชิก TTIA ร่วมกับ TFFA

           – จัดอบรมกฎหมายแรงงาน วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  สมาคมฯ ได้ร่วมกับสมาคมอาหารแช่งเยือกแข็งไทย จัดอบรม “เจาะลึกกฎหมายแรงงานใหม่ เพื่อประโยชน์นายจ้างและลูกจ้าง” ณ ห้องประชุมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เพื่อให้สมาชิกทันต่อการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายด้านแรงงานฉบับต่างๆ เช่น พรบ.คุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560, พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562, กฎหมายความผิดฐานค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ  และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

ภาพประกอบ TTIA จัดอบรมกฎหมายแรงงานให้กับสมาชิกร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย


ส่วนที่ 3 การนำแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (ILO-GLP) ไปใช้ในอุตสาหกรรมทูน่าไทย

             สมาคมฯ ได้เข้าร่วมในโครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (Combatting Unacceptable Forms of  Work in the Thai Fishing and Seafood Industry) หรือเรียกชื่อย่อว่า “Ship to Shore Right” ซึ่งโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ซึ่งสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการฯ และเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย ซึ่งมีการแบ่งคณะทำงานเป็น 2 ชุด ดังนี้

              คณะทำงานชุดแรก ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมาย นโยบายขับเคลื่อนในเรื่องการรับอนุสัญญา ILO C188 ว่าด้วยการทํางานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 และ พิธีสารภายใต้อนุสัญญา P29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ และงานด้านสิทธิของแรงงาน โดยมีการปรับแก้เนื้อหาใน พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ให้มีความชัดเจนขึ้น และเพิ่มนิยามการใช้แรงงานบังคับและบทลงโทษ

             คณะทำงานชุดที่สอง ทำหน้าที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจแรงงาน การอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน ซึ่งทำให้ผู้ใช้แรงงานและเครือข่ายแรงงานต่างด้าวได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนนำแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี Good Labour Practice (GLP) ไปใช้

             สำหรับการทำงานในคณะทำงานชุดที่สองนั้น สมาคมฯ ได้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี ให้เกิดความน่าเชื่อถือ โดยระยะเวลาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีนั้นเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันโครงการได้สิ้นสุดไปแล้ว

การดำเนินการที่สำคัญของสมาคมในการปรับแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี มีดังนี้

          -การพัฒนาคู่มือ GLP และแบบฟอร์มการติดตามให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ร่วมกับกระทรวงแรงงาน

          -การสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการติดตาม GLP ในสถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และจัดทำรายงานประจำปีในภาพรวมของอุตสาหกรรม

          -ปรับขั้นตอนการติดตามผล ขั้นตอนการดำเนินการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          -การผลักดันกลไกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยให้แรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วม

-การจัดอบรม GLP ให้กับสถานประกอบการ โดยเชิญผู้ซื้อเข้ามาร่วมด้วย

-การจัดอบรมคู่มือ GLP ฉบับใหม่ให้สถานประกอบการ 2 ครั้ง ในจังหวัดสงขลา และสมุทรสาคร

-การจัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นเป็นคณะกรรมการไตรภาคี (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) เพื่อกำกับแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินการ

-การใช้กลไกการรับข้อร้องเรียน และแนวทางขั้นตอนการเยียวยา

-การประเมินผลการดำเนินโครงการ GLP กับสมาชิก

-การนำ GLP ไปใช้ติดตามกับห่วงโซ่อุปทาน   

-การจัดประชุมร่วมกับภาคประชาสังคม

-การประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น นำเสนอเป็นคลิป VDO

ในปี 2562 สมาคมฯ ได้ทำ GLP Visit โดยใช้คู่มือฉบับใหม่กับสมาชิกจำนวน 25 โรงงาน

             ผลการดำเนินกิจกรรม GLP Visit 2019 ในภาพรวม พบว่า สมาชิกที่สามารถปฏิบัติตามคู่มือ GLP ได้มีจำนวน 21 บริษัท จาก 25 บริษัท หรือ 84%  อีก 4 บริษัท หรือ 16% พบปัญหาด้านการหักค่าจ้าง, ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนระเบียบในการลาคลอดตามกฎหมายใหม่, การสอบถามการตั้งครรภ์ก่อนรับเข้าทำงาน เป็นต้น และประเด็นที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ได้แก่ การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ // และการเพิ่มการแปลภาษาในเอกสารสำคัญให้แรงงาน เช่น สัญญาจ้างงาน ใบสลิปเงินเดือน ป้ายเตือนความปลอดภัย เป็นต้น

ภาพประกอบ  ภาพด้านซ้าย : การเข้าทำ GLP Visit 2019 ที่โรงงานสมาชิก จ.สตูล มี ILO เข้าร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

                           ภาพกลาง :    การเข้าทำ GLP Visit 2019 ที่โรงงานสมาชิก จ.สงขลา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

                          ด้านขวา :      การเข้าทำ GLP Visit 2019  ที่โรงงานสมาชิก จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

              แผนการดำเนินการต่อไปในปี 2563 สมาคมฯ ต้องการให้ซับพลายเชนของสมาชิกสมาคมฯ เข้าใจแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีด้วยโดยสมาคมจะมีการจัดอบรม GLP ให้กับซับพลายเชนสมาชิก และยังคงดำเนินกิจกรรม TTIA GLP Visit กับสมาชิก ณ สถานประกอบการ เพื่อให้ตระหนักและนำหลักการจริยธรรมด้านแรงงานไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน

การประชุมและการทำกิจกรรมภายใต้โครงการ Ship To Shore Rights ในปี 2562

            – TTIA ร่วมประชุมกับ ILO และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเพื่อปรับคู่มือ GLP เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

ภาพ การประชุมเพื่อปรับคู่มือ ILO-GLP เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

– TTIA ประชุม คณะทำงานร่วม โครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล โครงการ Ship to Shore Rights วันที่ 22 มีนาคม 2562

ภาพ ประชุม คณะทำงานร่วม โครงการ  Ship To Shore Rights วันที่ 22 มีนาคม 2562

           – TTIA ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง ครั้งที่ 9/2562 ณ กระทรวงแรงงานวันที่ 30 เมษายน 2562

ภาพ การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง ครั้งที่9/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562

          – TTIA / TFFA จัดอบรม GLP และหลักการในคู่มือฉบับใหม่ให้กับสมาชิกมี ILO เข้าร่วมสังเกตการณ์ ครั้งที่ 1 วันที่15-16 พฤษภาคม 2562 ณ สมุทรสาคร ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ สงขลา

ภาพ การประชุมคณะทำงานโครงการ Ship to Shore Right วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ สมุทรสาคร

            – TTIA / TFFA / ILO ร่วมงานเปิดตัวคู่มือ ILO-GLP “GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in Thailand” ณ เมืองทองธานี วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

ภาพ เปิดตัวคู่มือ ILO-GLP “GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in Thailand วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

            – TTIA ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพนักงานตรวจแรงงานใหม่ จัดโดยกระทรวงแรงงานและ ILO ที่ รร.เดอะภัทรา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ภาพ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพนักงานตรวจแรงงานใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

            – TTIA เข้าประชุมคณะทำงานร่วม Ship to Shore Rights  ณ รร.สุโกศล วันที่ 30 กันยายน 2562

ภาพ ร่วมเข้าประชุมคณะทำงานร่วม Ship to Shore Rights  วันที่ 30 กันยายน 2562

               – TTIA เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการ Ship to Shore Rights  ครั้งที่ 10  ณ  กระทรวงแรงงาน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

ภาพ ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการ Ship to Shore Rights  ครั้งที่ 10  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

                – TTIA เข้าประชุมคณะกรรมการไตรภาคีกำกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีครั้งที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 / ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ กระทรวงแรงงาน

 

ภาพซ้าย ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีกำกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีครั้งที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ภาพขวา ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีกำกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

          -สมาคมฯ ได้รับเชิญจาก ILO และสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำ GLP ไปใช้ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

          ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้ได้แชร์ประสบการณ์ดำเนินการ GLP ตั้งแต่เริ่มต้นการทำ GLP visit กับสมาชิกสมาคมโดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดีในการดำเนินการ / การจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี GLP รวมถึงการผลักดันคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานข้ามชาติร่วมอยู่ด้วย

ภาพ การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำ GLP กับสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ส่วนที่ 4 การส่งเสริมหลักการ UN Human Right ตามหลักการวาระแห่งชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

            จากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ได้ประกาศให้ “สิทธิมนุษยชน” เป็นวาระแห่งชาติ และได้เชิญคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาเยือนไทย (ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2561) เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ UNGP Guiding Principles on Business and Human Rights

ภาพประกอบ คณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเยือนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มีนาคม 2561

         สมาคมฯ ได้ตระหนักและได้เริ่มนำหลักการ UNGP มาปรับใช้ตั้งแต่ปลายปี 2560 เป็นต้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจริยธรรมด้านแรงงานของสมาคม

         และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) แล้ว

การร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตามหลักการวาระแห่งชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในปี 2562

TTIA จัดอบรม “เรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UNGPs)”

            เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  TTIA ได้จัดอบรมเรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UNGPs) โดยมีคุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้จัดเพื่อให้สมาชิกเข้าใจหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและแนวทางของ UNGP และ หลักการของร่างแผนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ภาพประกอบ จัดอบรม “เรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UNGPs)” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

          -ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องสิทธิมนุษยชนการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ขององค์การสหประชาชาติ UNGPs ร่วมจัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ UNDP ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ภาพประกอบ ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องสิทธิมนุษยชนการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

          -ร่วมประชุมระหว่างประเทศ และร่วมเป็น speaker ในงาน “การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน (Responsible Business and Rights Forum) “ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UN Conference Center) กรุงเทพ ฯ 

ภาพประกอบ การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน (Responsible Buisiness and Rights Forum) เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562

          -ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (กลุ่มภาคธุรกิจ) จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ 

ภาพประกอบ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน วันที่ 13 สิงหาคม 2562

            -ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหลักสูตร ประกาศนียบัตรด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 โดยเสวนาหัวข้อเรื่อง สัมมนาบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร ณ สถาบันพระปกเกล้า วันที่ 26 สิงหาคม 2562

ภาพประกอบ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่อง สัมมนาบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร วันที่ 26 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 5 ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และ NGOs ด้านแรงงาน

5.1 การดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกับภาครัฐ

            ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างสมาคมฯ กับภาครัฐ  สมาคมฯ ให้ความร่วมมือด้านแรงงานกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้ง โดยสมาคมเอง และผ่านทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย  หน่วยงานภาครัฐสำคัญมี 8 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม โดยการเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นและปัญหาด้านแรงงาน อาทิ เช่น

             – TTIA ร่วมงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี พ.ศ.2562 จัดที่ห้อง จอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ภาพประกอบ ร่วมงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 11 มิถุนายน 2562

           – TTIA ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 จัดโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

ภาพประกอบ การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา ครั้งที่ 1/2561 จัดโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน  

                – TTIA ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา ครั้งที่ 2 /2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จัดโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

ภาพประกอบ การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา ครั้งที่ 2/2562 จัดโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

5.2 ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ในหลักการเรื่องการสรรหาแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบ

          ตั้งแต่ปี 2561-2562 สมาคมฯ ได้เริ่มมีความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกนำหลักการการจัดหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมตามหลักสากลไปพัฒนาต่อในสถานประกอบการของสมาชิก โดยมีความร่วมมือและการหารือ ดังนี้

           – สมาคมฯ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานร่วมกันจัดโครงการอบรม “การจัดหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นธรรม” วันที่ 14 ธันวาคม 2561 จัดที่สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ภาพ การจัดอบรมการจัดหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นธรรม วันที่ 14 ธันวาคม 2561

           สรุป การอบรมการจัดหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นธรรม มีการนำเสนอมุมมองตามหลักสากลเรื่องความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแรงงานข้ามชาติเพื่อมาทำงานในประเทศไทย และการให้ความสำคัญถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทางของแรงงาน  

            ต่อมาในปี 2562 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Promise วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหลักการนำเข้าและว่าจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานข้ามชาติโครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2560 และสิ้นสุดในปี 2564  

         – TTIA ร่วมเข้าร่วมงานเสวนา ทิศทางการจัดการปัญหาแรงงานบังคับตาม พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพิมาน สยามฮอล์ ณ รร.พลาซ่าแอททินี่ จัดโดย IOM

ภาพประกอบ ร่วมงานเสวนา ทิศทางการจัดการปัญหาแรงงานบังคับตาม พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562

            – TTIA ร่วมเป็นผู้เสวนา แลกเปลี่ยนความเห็นตามฉันทามติว่าด้วยแรงงานข้ามชาติไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรม พาร์ค พลาซ่า สุขุมวิท กรุงเทพ จัดโดย MWG และ ILO วันที่ 9 กันยายน 2562

ภาพประกอบ เสวนา แลกเปลี่ยนความเห็นตามฉันทามติว่าด้วยแรงงานข้ามชาติไปสู่การปฏิบัติ

5.3 ร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการ ในโครงการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในกลุ่มชาวประมง จัดโดย ILO จาการ์ต้า

         – TTIA ประชุม คณะกำกับโครงการ Sea Forum for Fisher ที่ มะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์ ในฐานะผู้แทนภาคเอกชนไทย ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและค้ามนุษย์ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย ILO ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

ภาพประกอบ ประชุม คณะกำกับโครงการ Sea Forum For Fisher ที่ มะนิลา

          – TTIA ร่วมประชุมโครงการ Sea Forum for Fisher ณ บาหลี อินโดนีเซีย จัดโดย ILO จาการ์ต้า เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562

          สมาคมฯ ได้รับเชิญขึ้นพูดในหัวข้อ Development in regional efforts to combat trafficking in fisheries in Southeast Asia โดยขึ้นพูดร่วมกับสภาองค์การนายจ้างกลุ่มสหภาพแรงงาน ประเด็นที่นำเสนอคือทุกประเทศมีกฎหมายที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันควรศึกษาว่าสัญญา c 188 มีเงื่อนไขและวิธีใช้อย่างไรให้ทั่วประเทศสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางได้อย่างไร

          สำหรับอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ปรับตัวตามอนุสัญญา c188 โดยได้เริ่มส่งเสริมการดำเนินการด้านแรงงานไปถึง supply chain ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานประมงในช่วงปลายปีนี้และได้มีการออกกฎหมายลูกอีกหลายฉบับเพื่อให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้

ภาพประกอบ ประชุม คณะกำกับโครงการ Sea Forum For Fisher ที่ บาหลี อินโดนีเซีย

5.4 การดำเนินการร่วมกันกับองค์กรไม่แสวงหากำไร

          สมาคมฯ ได้ทำงานร่วมกับกลุ่ม NGOs ซึ่งมีส่วนในการทำให้อุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาด้านจริยธรรมต่อแรงงาน เช่น การนำเอาข้อร้องเรียน ปัญหาต่างๆ หรือข้อแนะนำที่ได้รับ มาปรับปรุง การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน อาทิเช่น เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Worker Rights Network: MWRN) องค์การ PLAN International Thailand โดยมีความร่วมมือในปี 2562 ดังนี้      

                -การจัดประชุมร่วมกับ MWRN เพื่อจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เรื่อง การทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (คกส.)

           วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สมาคมฯ TTIA ร่วมกับ MWRN จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 เรื่อง การทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ณ บ้านคุ้งน้ารีสอร์ท จ.สมุทรสาคร โดยมีคุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาฯ และ คุณเซนต์เท เลขาธิการ MWRN เป็นประธานร่วม มีสมาชิกเข้าร่วม 11 บริษัท 23 คน โดยเป็นคณะกรรมการสวัสดิการที่เป็นแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ มีสาระสาคัญดังนี้

            ในช่วงเช้ามีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติ หน้าที่ คกส. /การให้สวัสดิการตามกฎหมายและนอกกฎหมาย การเลือกตั้ง คกส. โดยคุณปาลิดา ไชยมงคล วิทยากรจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรสาคร

ภาพประกอบ การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 (Social Dialogue) เรื่อง “การทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

           – TTIA ร่วมเสวนาในงาน From Net to Napkin จากอวนสู่ปาก ในหัวข้อการจ้างงานที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมประมงไทย จัดโดย PLAN International Thailand  ณ เก๊ตเวย์ เอกมัย วันที่ 29 มิถุนายน 2562

ภาพประกอบ การร่วมเสวนาในงาน From Net to Napkin จากอวนสู่ปาก

             – TTIA ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ได้เดินทางไปบริจาคของอุปโภคและบริโภค และทุนการศึกษาให้กับ เด็กกำพร้า ที่วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง วันที่ 14 กันยายน 2562

ภาพประกอบ TTIA ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย บริจาคของอุปโภคและบริโภค และทุนการศึกษาให้กับ เด็กกำพร้า  จังหวัดอ่างทอง

              -TTIA เข้าประชุมกับผู้แทน NGOs จาก Humanity United / Freedom Fund (คุณฟิลิฟเป้, คุณเอมี่, คุณซาล่า, คุณโรยทราย) ที่ TTIA ซึ่งมาขอเข้าพบเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินการด้านแรงงานของอุตสาหกรรมทูน่าไทย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพประกอบ TTIA เข้าประชุมกับผู้แทน NGOs จาก Humanity United / Freedom Fund

               – TTIA ให้สัมภาษณ์ กับ บริษัท Praxis Labs โดยคุณ กฤตพร สิทธิกรวรกุล และคุณ ฮันนาห์ โบลส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทำวิจัยอิสระ ภายใต้การสนับสนุนจาก องค์การ Humanity United and the Freedom Fund เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาเรื่อง แนวคิดริเริ่มในภาคเอกชนในการจัดการกับปัญหาการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพประกอบ TTIA ให้สัมภาษณ์ กับ บริษัท Praxis Labs

               – TTIA ให้สัมภาษณ์ บริษัทวิจัย RCG โดยมีคุณ Scott Rankin / คุณปนัดดา / คุณกฤตพร จาก ILO เข้าร่วมสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านแรงงาน อุปสรรคและความท้าทายในการดำเนินการแรงงานและปัญหา IUU วันที่ 2 ตุลาคม 2562

ภาพประกอบ TTIA ให้สัมภาษณ์ บริษัทวิจัย RCG

              – TTIA ได้ให้สัมภาษณ์ กับคุณชลธิชา ตั้งวรมงคล ผู้แทนจาก HDRF ที่ รร.เดอะภัทรา ในประเด็นเรื่อง “การทำวิจัยคดียุทธศาสตร์เพื่อไม่ให้เกิดความมีส่วนร่วมทางสาธารณะ” โดย ให้ความสนใจ กับคดีของ นาย Andy hall ที่ถูกฟ้องหลายคดีจากภาคธุรกิจ แต่สมาคมฯ ให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ภาพประกอบ TTIA ได้ให้สัมภาษณ์ กับคุณชลธิชา ตั้งวรมงคล ผู้แทนจาก HDRF

           – TTIA ได้รับเชิญจากทาง ILO เพื่อร่วมเป็น speaker ภายในงาน SeaWeb Seafood Summit 2019 จัดที่ รร. แชงกรี-ลา โดยได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ Work in fishing from the far end of the supply chain เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562  

ภาพประกอบ TTIA ร่วมเป็น speaker ภายในงาน SeaWeb Seafood Summit 2019