จุดยืน ดาวน์โหลด
2016_Oct_7_TTIA_Statement_th Download
2016_Jan_15_TTIAs_Action_to_Redress_IUU_Fishing Download
2016_Jan_15_TTIA_Press_Release_on_TTIAs_Action_to_Redress_IUU_Fishing_TH Download
2015_Aug_19_TTIA_Statment_towards_the_downgrading_of_Thailand_to_Tier_3_by_the_USA Download
2015_May_5_TTIA_statement_towards_a_yellow_card_by_the_EU Download
2014_Sep_16_TTIA_Statement_regarding_industry_and_NGOs_working_together_for_the_Rights_of_MW Download
2014_Jul_1_TTIA_Statment_towards_the_downgrading_of_Thailand_to_Tier_3_by_the_USA Download