Labour Report


รายงานการดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยปี 2561
รายงานการดำเนินการของอุตสาหกรรมทูน่าไทย ในปี 2560 เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์
รายงานการดำเนินการต่อปัญหาการค้ามนุษย์ของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยในปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ปี 2559 เพื่อพิจารณาทบทวน โดยเสนอขอยกเว้นสินค้าปลาทูน่า ออกจากสินค้าประเภทปลา ที่มีเหตุผลให้เชื่อว่าใช้แรงงานบังคับของสหรัฐอเมริกา


TTIA GLP Visit Annual Report


TTIA GLP Visit Annual Report 2017
TTIA GLP Visit Annual Report 2016


Social Dialogue Workshop Report


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Happy Work Place ครั้งที่ 1
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติ และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ครั้งที่ 2
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทสำคัญของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ครั้งที่ 3
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดิการให้เป็นที่ยอมรับของแรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 4