โครงการการตรวจสอบการนำเข้าอาหารทะเลของประเทศสหรัฐอเมริกา
U.S. SEAFOOD IMPORT MONITORING PROGRAM
  
กฎของสหภาพยุโรปเพื่อต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
The EU rules to combat illegal, unreported and unregulated fishing
กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 
Southern Indian Ocean Fisheries Agreement

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)
 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี 2573
UN Sustainable Development Goal for 2030
 
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
UNSDG SDGs 14 -Life Below Water
จรรยาบรรณในเรื่อง การทำประมงอย่างรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2538
FAO’s Code of Conduct for Responsible Fisheries
Indian Ocean Tuna Commission
ข้อมูลคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทร
อินเดีย
Indian Ocean Tuna Commission
ข้อมูลคณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทร
แปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง